Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”

Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia? – kolejna Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki odbędzie się 29-30 marca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Ilościowo Polska osiągnęła sukces obejmując kształceniem na poziomie wyższym niemal połowę kolejnych roczników młodzieży.  Stało się to jednak źródłem jednego z największym problemów trapiących dziś polskie szkolnictwo wyższe. Umasowienie połączone z finansowaniem w oparciu o kryteria ilościowe doprowadziło do stopniowego obniżania poziomu kształcenia nawet na najlepszych uczelniach publicznych. Nastąpiła inflacja dyplomów, które dla pracodawców przestały mieć znaczenie. Pierwszym krokiem do zmiany tego stanu rzeczy były nowe zasady finansowania wyższych uczelni. Aby jednak z sukcesem „przeorientować uczelnie na jakość kształcenia” potrzebne są zmiany systemowe.

Najważniejszym tematem poruszanym w Lublinie będzie ocena jakości kształcenia w szkołach wyższych w tym proces akredytacji. Omawiana tez będzie między innymi organizacja procesu kształcenia, porównywalność polskich dyplomów ukończenia uczelni na poszczególnych poziomach kształcenia z dyplomami innych krajów o rozwiniętej edukacji. Przewidziano też dyskusję o doskonałości kształcenia z punktu widzenia studentów, oraz o poziomie kandydatów na studia.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej.

Program Konferencji (PDF)

10.00–10.15

Oficjalne otwarcie konferencji - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński,
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

10.15–11.00
Wystąpienie programowe - Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

11.00–11.30
Wystąpienie tematyczne -prof. dr hab. Krzysztof Diks, Przewodniczący
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

EDUKACJA NA POZIOMIE WYŻSZYM W POLSCE – DYLEMATY I WYZWANIA

12.00–13.15
PANEL I OCENA I DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W RÓŻNYCH KULTURACH
AKADEMICKICH
14.15–15.30
PANEL II ZEWNĘTRZNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I JEJ ROLA W BUDOWANIU
KULTURY JAKOŚCI W POLSKIM SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
15.30–16.45
PANEL III MECHANIZMY OCENY I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W
POLSKICH UCZELNIACH

30 MARCA 2017
9.00–9.30
Wystąpienie otwierające - prof. dr hab. Aleksander Bobko - sekretarz
stanu w MNiSW

PROBLEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA TLE NOWYCH ZJAWISK W KULTURZE

9.30–10.00
Wystąpienie tematyczne - prof. dr hab. Zbigniew Marciniak - Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Uniwersytet Warszawski

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA - SZANSE I WYZWANIA
10.00–11.15

PANEL IV - JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA Z PERSPEKTYWY STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

11.45–13.00

PANEL V - DOSTOSOWYWANIE OFERTY KSZTAŁCENIA DO POTRZEB OTOCZENIA
SPOŁECZNO--GOSPODARCZEGO 

 


Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”

Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 23 i 24 lutego cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jest to kolejna po katowickiej konferencja programowa NKN, w której liczba chętnych znacząco przekracza liczbę dostępnych miejsc. Jak się zdaje oznacza to, że społeczność akademicka coraz szerzej włącza się w dyskusje nad kształtem nowej konstytucji dla nauki, która ma zostać wypracowana na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie we wrześniu.

Konferencja będzie się odbywać, w sali gdzie odbywają się koncerty, między innymi Konkurs Henryka Wieniawskiego. Zdjęcie poniżej.

Konferencja będzie transmitowana online na stronie internetowej NKN, a od razu po jej zakończeniu dostępny będzie zapis tej rejestracji.

Program konferencji:                                              >>> pobierz PDF <<<

10.00 Otwarcie konferencji - prof. Andrzej Lesicki, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

10.20 Otwarcie konferencji - prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk

10.30 Wystąpienie programowe Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.15 Wykład - THE RESEARCH LANDSCAPE IN POLAND: NATIONAL, REGIONAL AND GLOBAL ANALYSIS dr Said Taha, Vice President, Elsevier

12.15 Wykład - MIĘDZYNARODOWE TRENDY W ZAKRESIE WSPIERANIA DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ - prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, Europejska Rada ds. Badań Naukowych

12.45 Panel dyskusyjny - DROGA DO DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DLA POLSKICH NAUKOWCÓW

14.00 DOSKONAŁOŚĆ NAUKOWA – STUDIUM PRZYPADKU DLACZEGO WARTO SIĘ UBIEGAĆ O GRANTY ERC I JAK TO ROBIĆ SKUTECZNIE? Prezentacja Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

24 lutego

9.00 Wykład - DOSKONAŁOŚĆ NAUKOWA – CO UTRUDNIA JEJ OSIĄGNIĘCIE W POLSCE? - prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk

9.30 Wykład - CRITICAL ELEMENTS FOR SCIENTISTS TO THRIVE? - prof. dr Jean-Pierre Bourguignon, President of the European Research
Council

10.00 Panel dyskusyjny - FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH W KONTEKŚCIE WSPIERANIA DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ

12.00 Panel dyskusyjny - EWALUACJA JEDNOSTEK NAUKOWYCH

13.45 Podsumowanie seminariów

14.45 Podsumowanie konferencji i wnioski końcowe - prof. dr hab. Jarosław Górniak, Przewodniczący Rady Narodowego
Kongresu Nauki 

administrator