Akty prawne

Wszystkie uchwały oraz zarządzenia obowiązujące w Uczelni znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej AWF Katowice .

Regulacje prawne obowiązujące na poszczególnych wydziałach znajdują się na stronach wydziałów.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym
Ustawa o sporcie
Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym
Statut AWF Katowice
Regulamin studiów
Regulamin studiów od 1 października 2016 r.
Regulamin studiów doktoranckich
Regulamin Samorządu Studenckiego 
Regulamin Rady Samorządu Doktorantów  
Regulamin Wyborczy Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
Kodeks etyki studenta  
Kodeks etyki doktoranta