Kierunki, stopnie i formy studiów

REKRUTACJA na studia stacjonarne i niestacjonarne 2016/2017

NOWE, NIŻSZE  OPŁATY za studia niestacjonarne

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII  prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia.

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach: wychowanie fizyczne studia pierwszego i drugiego stopnia, turystyka i rekreacja studia pierwszego i drugiego stopnia, bezpieczeństwo wewnętrzne studia pierwszego stopnia, aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym studia pierwszego stopnia. Wydział WF prowadzi również stacjonarne studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku zarządzanie. Studia na poziomie studiów pierwszego stopnia prowadzone są na kierunku zarządzanie o specjalnościach zarządzanie sportem, zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią, zarządzanie usługami zdrowotnymi, zarządzanie przedsiębiorstwem, a na poziomie drugiego stopnia o specjalnościach zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi, organizacja turystyki biznesowej, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie korporacyjne, zarządzanie stresem w biznesie lub innych zgodnie z aktualną ofertą.

Studia pierwszego stopnia - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej świadecwto dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunkach prowadzonych w AWF Katowice uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata.

Studia drugiego stopnia - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych w AWF Katowice uzyskuje się tytuł zawodowy magistra.

Studia trzeciego stopnia - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej  kwalifikacje drugiego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia. Po ukończeniu studiów trzeciego stopnia prowadzonych w AWF Katowice na Wydziale Wychowania Fizycznego uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej.

Studia stacjonarne - forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów.

Studia niestacjonarne - forma studiów wyższych, inna niż studia stacjonarne, wskazana przez senat uczelni.

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA  w AWF Katowice prowadzi studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia.