Kursy dokształcające

Zarządzenie Nr 13/2014

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

z dnia 1 kwietnia 2014 r.

w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2014/2015.

 

§ 1

 

Działając na podstawie § 61 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach i art. 99 ust. 1, pkt. 5) i ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm) niniejszym zatwierdzam wysokość opłat za poszczególne kierunki kształcenia na studiach podyplomowych i kursach w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach obowiązujące słuchaczy, którzy rozpoczną kształcenie w roku akademickim 2014/2015:

 

§ 2

 1. Studia podyplomowe                     (cztero-semestralne)       1.380,- PLN/semestr
 2. Studia podyplomowe                     (trzy-semestralne)            1.380,- PLN/semestr
 3. Studia podyplomowe                     (dwu-semestralne)           1.500,- PLN/semestr
 4. Studia podyplomowe trenerskie (wszystkie dyscypliny)       1.300,- PLN/sesję
 5. Studia podyplomowe trenerskie (wszystkie dyscypliny) wg Indywidualnej Organizacji Studiów     3.000,- PLN/całość
 6. Kursy instruktora sportu  – część teoretyczna     700,- PLN
 7. Kursy instruktora sportu (wszystkie dyscypliny)– część specjalistyczna   1.300,- PLN
 8. Kursy instruktora sportu  (wszystkie dyscypliny) wg indywidualnej organizacji zajęć   2.000,- PLN/całość
 9. Kurs instruktora rekreacji ruchowej AWF część teoretyczna  500,- PLN
 10. Kurs instruktora rekreacji ruchowej AWF (wszystkie specjalności) – część specjalistyczna   1.000,- PLN
 11. Specjalistyczny kurs trenera I klasy (wszystkie dyscypliny)  3.000,- PLN/całość
 12. Specjalistyczne kursy trenera II klasy (wszystkie dyscypliny) 1.200,- PLN/sesję
 13. Kurs kwalifikacyjny z zakresu obsługi i nadzoru nad użytkowaniem sztucznych ścian wspinaczkowych  300,- PLN
 14. Kurs dokształcający – „pływanie korekcyjne”     300,- PLN
 15. Kurs dokształcający „przeciwdziałanie agresji  w szkole – wskazania  praktyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego”     300,- PLN
 16. Kurs dokształcający „zabawy i gry ruchowe w edukacji przedszkolnej wczesnoszkolnej”     200,- PLN
 17. Kurs dokształcający „niekonwencjonalne gry rekreacyjne w szkole”     200,- PLN
 18. Kurs animatora czasu wolnego    300,- PLN
 19. Kurs podstawowy języka migowego   450,- PLN
 20. Specjalistyczny kurs przygotowania motorycznego w grach zespołowych     1.500,- PLN/semestr
 21. Kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy   400,- PLN

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                   REKTOR

                                                                      prof. dr hab. Adam Zając

 

 

                                                                                                                    

Zarządzenie nr 30/2014

z dnia 1 września 2014 roku

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach w Akademii Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2014/2015.

 

Działając na podstawie Uchwały Nr AR001-6-VI/2014 Senatu z dnia 17 czerwca 2014 r., Uchwały Nr RWWF-5-VI-II/2014 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 17 czerwca 2014 r., Uchwały Nr RWWF-5-III/2014 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 18 marca 2014 oraz Uchwały Nr RWWF-3-VI/2009 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia 16 czerwca 2009 r., ustala się co następuje:

 

§ 1

W § 2 dodaje się pkt. 22, 23 i 24 o następującym brzmieniu:

 

 1. Studia Podyplomowe  Fizjoterapii i Medycyny Sportowej   3000,-PLN/semestr
 2. Kurs Żeglarza Jachtowego     800,- PLN/całość
 3. Kurs instruktora rekreacji ruchowej AWF w określonej specjalności dla studentów i absolwentów kierunku wychowanie fizyczne, którzy na obozach szkoleniowych realizowali formy aktywności ruchowej w danym sporcie i nie spełnili wymagań stawianych na egzaminie instruktora sportu, ale spełnili wymagania niezbędne by przystąpić do egzaminu instruktora rekreacji ruchowej AWF   100,- PLN

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                             Rektor

                                             prof. dr hab. Adam Zając

 

   KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

   

 

 1. Kurs dokształcający  „Przeciwdziałanie agresji w szkole-wskazania praktyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego” - nowa oferta !!!
 2. Kurs animatora czasu wolnego - nowa oferta !!!
 3. Kurs podstawowy języka migowego - nowa oferta !!!
 4. Kurs dokształcający  „zabawy i gry ruchowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”
 5. Kurs dokształcający "niekonwencjonalne gry rekreacyjne w szkole"
 6. Kurs dokształcający - pływanie korekcyjne
 7. Kurs dokształcający fitness dla kobiet w ciąży i po porodzie - nowa oferta !!!
 8. Kurs pilota wycieczek - nowa oferta !!!
 9. Kurs żeglarza jachtowego - nowa oferta !!!
 10. Specjalistyczny Kurs  Przygotowania Motorycznego w Grach Zespołowych
 11. Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 12. Kurs kwalifikacyjny z zakresu obsługi i nadzoru nad użytkowaniem sztucznych ścian  wspinaczkowych

 

Kurs dokształcający 

„Przeciwdziałanie agresji w szkole-wskazania praktyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego”

 

Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla nauczycieli. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia ukierunkowanych lekcji wychowania fizycznego na wszystkich poziomach edukacji skierowanych na przeciwdziałanie agresji wśród uczniów.

Zajęcia prowadzi wykładowca AWF Katowice doc. dr Krzysztof Skalik.

Absolwenci otrzymują świadectwo  ukończenia kursu dokształcającego. 

Czas trwania:  30 godzin.

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio – niedzielnym.

Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego. Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

Informacje: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice, pokój nr 219, nowa hala sportowa, ul. Mikołowska 72a, 40 - 065KatowiceTel./fax.: (32) 207 5338, (32) 207 5119

 

Kurs animatora czasu wolnego

 

Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla osób z co najmniej średnim wykształceniem. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwenta do pełnienia roli animatora w wypoczynkowych kurortach turystycznych w kraju i zagranicą. Absolwenci otrzymują świadectwo  ukończenia kursu dokształcającego. 

Czas trwania:  30 godzin.

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio – niedzielnym.

Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia. Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

 

Kurs podstawowy języka migowego

 

Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla osób z co najmniej średnim wykształceniem.

Po ukończeniu lektoratu z języka migowego w zakresie podstawowym, absolwent będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności wystarczające do skutecznego komunikowania się z osobami niesłyszącymi. Tym samym podniesione zostaną kompetencje zawodowe, które pozwolą na podjęcie pracy w różnych typach placówek społeczno – edukacyjnych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Czas trwania:  60 godzin.

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio – niedzielnym.

Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej. Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

 

Po ukończeniu lektoratu z języka migowego w zakresie podstawowym, absolwent będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności wystarczające do skutecznego komunikowania się z osobami niesłyszącymi. Tym samym podniesione zostaną kompetencje zawodowe, które pozwolą na podjęcie pracy w różnych typach placówek społeczno – edukacyjnych.

 

Zabawy i gry ruchowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 

 

Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego, świetlicy oraz wychowania fizycznego. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy na temat roli zabaw i gier ruchowych w wychowaniu wszechstronnym i zasobu zabaw i gier oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć  opartych na metodzie zabawowej.  W ramach szkolenia zostaną zaprezentowane także przykłady różnych ćwiczeń kształtujących (indywidualne, w  parach, z przyborami).

Czas trwania:  5 kursów o róznej tematyce w wymiarze po 6 godzin.

Tematyka kursów:

KURS 1. Zabawy i gry ruchowe ogólnorozwojowe (ze śpiewem i przy muzyce, orientacyjno-porządkowe, na czworakach, z mocowaniem i dźwiganiem, bieżne, skoczne, rzutne) oraz integracyjne. (6 godz.)

KURS 2. Zabawy i gry ruchowe w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała.

(6 godz.)

KURS 3. Zabawy i gry ruchowe wykorzystujące przybory nietypowe (kartony, butelki, gazety itp.). (6 godz.)

KURS 4. Zabawy i gry ruchowe przygotowujące do mini-gier sportowych.

(m.in. Rzucanka siatkarska, Wędrujące piłki, Żywy kosz, Gra na 4 bramki).

(6 godz.)

KURS 5. Zabawy i gry ruchowe przygotowujące do lekkiej atletyki. (6 godz.)

 

Cena jednego kursu: 40,- PLN ( 6 godz.)

Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia z zaznaczeniem numeru wybranego kursu, kserokopii: świadectwa ukończenia studiów wyższych i przygotowania pedagogicznego, zaświadczenia lekarskiego. Przyjęcie odbywa się na podstawie dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: marzec.

Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia kursu.

 

Informacje: Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice, pokój nr 219,

nowa hala sportowa, ul. Mikołowska 72a, 40 – 065 Katowice

Tel./fax.: (32) 207 5338, (32) 207 51 19

 

Kurs dokształcający  „niekonwencjonalne gry rekreacyjne w szkole”

 

Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla osób wykształceniem wyższym, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem niekonwencjonalnych gier rekreacyjnych (m.in. korfball, unihoc, ringo, indiaca, intercrosse, kwadrant, serwobieg). Realizowane w trakcie kursu zagadnienia są zgodne z nową podstawą programową. Absolwenci otrzymują świadectwo  ukończenia kursu dokształacjącego. 

Czas trwania:  30 godzin.

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio – niedzielnym.

Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia. Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

 

Kurs kwalifikacyjny z zakresu obsługi i nadzoru nad użytkowaniem sztucznych ścian wspinaczkowych

 

Charakterystyka: Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie. Celem kursu jest przygotowanie do nadzorowania i zapewnienia bezpieczeństwa osobom powyżej 15 roku życia wspinającym się na sztucznych ścianach wspinaczkowych i znajdujących się na „terenie ściany”. W ramach zajęć proponujemy między innymi: planowanie i organizację zajęć wspinaczkowych, podstawowe techniki linowe i techniki asekuracji. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Czas trwania: 40 godzin.

Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej AWF), kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia.

Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

 

Kurs dokształcający – pływanie korekcyjne

 

Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla nauczycieli wychowania fizycznego. Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zajęć pływania korekcyjnego z wykorzystaniem różnych środków dydaktycznych;  zapoznają się z możliwościami wykorzystania środowiska wodnego dla celów korekcji wad postawy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego. 

Czas trwania: 40 godzin.

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio – niedzielnym.

Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, kserokopii dyplomu ukończenia studiów na kierunku wychowanie fizyczne , zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia. Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

 

Kurs dokształcający – fitness kobiet w ciąży i po porodzie

 

Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej wykształcenie średnie oraz uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej fitness – nowoczesne formy gimnastyki. Uczestnicy kursu zdobywają specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności związane z teorią i metodyką prowadzenia różnych form fitness dla kobiet w okresie okołoporodowym.  Ukończenie kursu umożliwia zdobycie dodatkowych kompetencji w zakresie fitness – nowoczesne formy gimnastyki. Przygotowuje absolwentów do pracy w klubach fitness. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu. 

Czas trwania: 40 godzin.

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio – niedzielnym.

Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej, kserokopii legitymacji instruktora rekreacji ruchowej fitness – nowoczesne formy gimnastyki, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia. Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

Kurs pilota wycieczek

 

Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla osób posiadających co najmniej świadectwo dojrzałości. Głównym celem  kształcenia w ramach kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do pełnienia roli pilota wycieczek turystycznych w kraju i zagranicą oraz powiązanych z tym ról przewodnika, animatora, organizatora czy informatora. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu. 

Czas trwania: 130 godzin.

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio – niedzielnym.

Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, kserokopii świadectwa maturalnego, zaświadczenia lekarskiego o właściwym stanie zdrowia. Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

 

Kurs na stopień Żeglarza Jachtowego

 

Charakterystyka: kurs przeznaczony jest dla osób, Które ukończyły 14 r.ż. Głównym celem  kształcenia w ramach kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do prowadzenia jachtów żaglowych  pod żaglami i na silniku. Celem uzyskania Patentu Żeglarza Jachtowego należy zdać egzamin przed Komisją Egzaminacyjną. Patenty wystawia Polski Związek Żeglarski

Czas trwania: 100 godzin.

Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio – niedzielnym oraz według ustaleń z zainteresowanymi.

Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, oświadczenie o właściwym stanie zdrowia. W przypadku osób niepełnoletnich, pisemna zgoda opiekuna prawnego.

 

 

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

Charakterystyka: kurs przeznaczony jest  dla nauczycieli. Istnieje możliwość realizowania kursu w trakcie studiów (dotyczy studentów kierunku nauczycielskiego AWF Katowice). Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (studenci AWF Katowice – nabywają uprawnienia po ukończeniu studiów). Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru Ministra Zdrowia.  Zaświadczenie ważne jest przez okres pięciu lat od daty wystawienia.

Czas trwania: 30 godzin

Zajęcia prowadzone są przez pięć kolejnych dni, od poniedziałku do piątku i kończy się egzaminem w sobotę.

Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, kserokopii dyplomu ukończenia studiów na kierunku pedagogicznym. Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.

 

Specjalistyczny Kurs  Przygotowania Motorycznego w Grach Zespołowych

 

Charakterystyka: kurs przeznaczony jest  dla osób posiadających co najmniej świadectwo dojrzałości. Przygotowuje do pracy w klubach sportowych w zakresie przygotowania motorycznego w grach zespołowych. W ramach programu kursu realizowane są m.in.: monitorowanie obciążeń treningowych, kształtowanie zdolności motorycznych (wytrzymałość, siła, szybkość, koordynacyjne zdolności motoryczne), diagnostyka wydolności, programowanie i indywidualizacja przygotowania motorycznego, żywienie i suplementacja, profilaktyka i rehabilitacja urazów. Oferta obejmuje następujące dyscypliny: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, hokej na lodzie, hokej na trawie  i inne gry.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu dokształcającego.

Czas trwania:  2 semestry

Zajęcia realizowane są w soboty i niedziele, lub w 4-6 dniowych sesjach zjazdowych.

Zasady naboru: dostarczenie podania – zgłoszenia, kserokopii świadectwa dojrzałości.

Przyjęcie odbywa się na podstawie analizy dostarczonych dokumentów i kolejności zgłoszeń.