Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”

 

To już ostatnia konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki. W poniedziałek i wtorek (19 i 20 czerwca) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie zastanawiać się będziemy nad ustrojem i zarządzaniem w szkolnictwie wyższym. Zostało jeszcze parę dni, ale z powodu święta Bożego Ciała już dziś bardzo proszę o umieszczenie na stronach uczelni i profilach społecznościowych informacji o tym wydarzeniu i o transmisji online, którą będziemy prowadzić. (Program transmisji i ilustracja w załączniku). Program transmisji online konferencji „Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym” www.nkn.gov.pl

19 czerwca (poniedziałek)

10.00–10.20 Oficjalne otwarcie konferencji
Prof. Marcin Pałys, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

10.20–11.00 Wystąpienie programowe
Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.00–11.30 A simple and minimal Autonomy model for European Universities
Prof. Rolf Tarrach, President of the European University Association, University of Luxembourg

12.00–13.30 PANEL I -  Różne uczelnie, różne modele zarządzania

16.50–17.20 The role of the state in higher education in the Czech Republic
Prof. Tomáš Zima, Rektor Uniwersytetu Karola w Pradze

17.20–18.40 PANEL II - Udział studentów, doktorantów, związków zawodowych i pracodawców w procesie zarządzania uczelnią

18.40–19.00 Podsumowanie sesji równoległych przez prowadzących

20 czerwca (wtorek)

9.00–9.30 Wystąpienie otwierające: Etos a samoregulacja środowiska akademickiego
Prof. Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

09.30–10.50 PANEL III - Relacje wewnętrzne uczelni – odpowiedzialność i kompetencje poszczególnych organów

11.20–12.40 PANEL IV - Polityka kadrowa i finansowa w uczelni

12.40–14.00 PANEL V - Rola MNiSW w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

14.00–14.20 Podsumowanie konferencji
Prof. Jarosław Górniak, Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki

 

Szczegółowy program konferencji (Po zakończeniu konferencji pod tym linkiem dostępny będzie zapis video obrad).

 


Rozpoczyna się rejestracja na kolejną konferencję programową NKN ”Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian” która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 26 i 27 kwietnia.

Najważniejszym tematem dyskusji będzie pomysł zróżnicowania uczelni, a szczególnie, czy i jak należy wyodrębnić grupę uczelni wiodących, które byłyby oparte na wysoce selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej definiowanych celach i rozliczaniu z efektów oraz na wyższym poziomie finansowania w przeliczeniu na studenta i zatrudnioną kadrę. Ważną kwestią jest też, ile elitarnych uczelni powinno istnieć w Polsce, oraz czy podział ten ma być trwały, czy uczelnie mogą starać się o awans do elity.

Dyskutować będziemy także o przyszłości wyższego szkolnictwa zawodowego, którego funkcjonowanie budzi obecnie wiele zastrzeżeń. Kolejną kwestią będzie miejsce w nowym systemie Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych.

Pobierz formularz zgłoszeniowy, program i informacje logistyczne

Program Konferencji:

 

Środa 26.04

10.00–10.30

Oficjalne otwarcie konferencji: prof.  Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej

10.30–11.15

Wystąpienie programowe: Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.15–11.45

Tworzenie kultury jakości – Uniwersytety Badawcze

prof.  Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

12.30–13.50

PANEL I Zrównoważony rozwój systemu uczelni

MODERATOR: – dr hab. inż. Krzysztof Leja, Politechnika Gdańska

PANELIŚCI: – prof.  Jacek Semaniak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

– dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

– prof.  Katarzyna Chałasińska-Macukow, Uniwersytet Warszawski

15.00–16.20

PANEL II Wyspy doskonałości

MODERATOR: – prof. Piotr Czauderna, Gdański Uniwersytet Medyczny

PANELIŚCI: – dr hab. Stanisław Mazur, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

– prof.. Jerzy Marcinkowski, Uniwersytet Wrocławski

– prof. Adam Krętowski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

– prof.  Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Uniwersytet w Białymstoku

17.00–18.30

Seminarium Projekt: Uniwersytet badawczy PAN

– prof. Paweł Rowiński, Polska Akademia Nauk

 

27 kwietnia (czwartek)

9.00–9.30

Wystąpienie otwierające: prof. Łukasz Szumowski, Podsekretarz Stanu w MNiSW

9.30–10.50

PANEL III Kryteria i metody różnicowania uczelni

MODERATOR: – prof.  Łukasz Szumowski, MNiSW

PANELIŚCI: – prof. Andrzej Tretyn, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

– dr hab. Donat Mierzejewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile

– prof.  Wojciech Maksymowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

11.20–12.30

PANEL IV Konsolidacja i sieciowanie uczelni

MODERATOR: – dr Andrzej Kurkiewicz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PANELIŚCI: – prof. Janusz Moryś, Gdański Uniwersytet Medyczny

– prof. Jerzy Woźnicki, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

– dr hab. inż. Jacek Wróbel, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

– prof. Tadeusz Kuczyński, Uniwersytet Zielonogórski

13.30–15.00

Seminarium  Doskonałość uczelni badawczych, badawczo-dydaktycznych, uczelni dydaktycznych

– dr hab. Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.00

Podsumowanie seminariów przez prowadzących

Podsumowanie konferencji  prof. Jarosław Górniak, Przewodniczący Rady NKN

 


Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia? – kolejna Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki odbędzie się 29-30 marca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Ilościowo Polska osiągnęła sukces obejmując kształceniem na poziomie wyższym niemal połowę kolejnych roczników młodzieży.  Stało się to jednak źródłem jednego z największym problemów trapiących dziś polskie szkolnictwo wyższe. Umasowienie połączone z finansowaniem w oparciu o kryteria ilościowe doprowadziło do stopniowego obniżania poziomu kształcenia nawet na najlepszych uczelniach publicznych. Nastąpiła inflacja dyplomów, które dla pracodawców przestały mieć znaczenie. Pierwszym krokiem do zmiany tego stanu rzeczy były nowe zasady finansowania wyższych uczelni. Aby jednak z sukcesem „przeorientować uczelnie na jakość kształcenia” potrzebne są zmiany systemowe.

Najważniejszym tematem poruszanym w Lublinie będzie ocena jakości kształcenia w szkołach wyższych w tym proces akredytacji. Omawiana tez będzie między innymi organizacja procesu kształcenia, porównywalność polskich dyplomów ukończenia uczelni na poszczególnych poziomach kształcenia z dyplomami innych krajów o rozwiniętej edukacji. Przewidziano też dyskusję o doskonałości kształcenia z punktu widzenia studentów, oraz o poziomie kandydatów na studia.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej.

Program Konferencji (PDF)

10.00–10.15

Oficjalne otwarcie konferencji - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński,
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

10.15–11.00
Wystąpienie programowe - Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego

11.00–11.30
Wystąpienie tematyczne -prof. dr hab. Krzysztof Diks, Przewodniczący
Polskiej Komisji Akredytacyjnej

EDUKACJA NA POZIOMIE WYŻSZYM W POLSCE – DYLEMATY I WYZWANIA

12.00–13.15
PANEL I OCENA I DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W RÓŻNYCH KULTURACH
AKADEMICKICH
14.15–15.30
PANEL II ZEWNĘTRZNA OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I JEJ ROLA W BUDOWANIU
KULTURY JAKOŚCI W POLSKIM SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
15.30–16.45
PANEL III MECHANIZMY OCENY I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W
POLSKICH UCZELNIACH

30 MARCA 2017
9.00–9.30
Wystąpienie otwierające - prof. dr hab. Aleksander Bobko - sekretarz
stanu w MNiSW

PROBLEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA TLE NOWYCH ZJAWISK W KULTURZE

9.30–10.00
Wystąpienie tematyczne - prof. dr hab. Zbigniew Marciniak - Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Uniwersytet Warszawski

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA - SZANSE I WYZWANIA
10.00–11.15

PANEL IV - JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA Z PERSPEKTYWY STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

11.45–13.00

PANEL V - DOSTOSOWYWANIE OFERTY KSZTAŁCENIA DO POTRZEB OTOCZENIA
SPOŁECZNO--GOSPODARCZEGO 

 


Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”

Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 23 i 24 lutego cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jest to kolejna po katowickiej konferencja programowa NKN, w której liczba chętnych znacząco przekracza liczbę dostępnych miejsc. Jak się zdaje oznacza to, że społeczność akademicka coraz szerzej włącza się w dyskusje nad kształtem nowej konstytucji dla nauki, która ma zostać wypracowana na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie we wrześniu.

Konferencja będzie się odbywać, w sali gdzie odbywają się koncerty, między innymi Konkurs Henryka Wieniawskiego. Zdjęcie poniżej.

Konferencja będzie transmitowana online na stronie internetowej NKN, a od razu po jej zakończeniu dostępny będzie zapis tej rejestracji.

Program konferencji:                                              >>> pobierz PDF <<<

10.00 Otwarcie konferencji - prof. Andrzej Lesicki, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

10.20 Otwarcie konferencji - prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk

10.30 Wystąpienie programowe Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

11.15 Wykład - THE RESEARCH LANDSCAPE IN POLAND: NATIONAL, REGIONAL AND GLOBAL ANALYSIS dr Said Taha, Vice President, Elsevier

12.15 Wykład - MIĘDZYNARODOWE TRENDY W ZAKRESIE WSPIERANIA DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ - prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, Europejska Rada ds. Badań Naukowych

12.45 Panel dyskusyjny - DROGA DO DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DLA POLSKICH NAUKOWCÓW

14.00 DOSKONAŁOŚĆ NAUKOWA – STUDIUM PRZYPADKU DLACZEGO WARTO SIĘ UBIEGAĆ O GRANTY ERC I JAK TO ROBIĆ SKUTECZNIE? Prezentacja Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

24 lutego

9.00 Wykład - DOSKONAŁOŚĆ NAUKOWA – CO UTRUDNIA JEJ OSIĄGNIĘCIE W POLSCE? - prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk

9.30 Wykład - CRITICAL ELEMENTS FOR SCIENTISTS TO THRIVE? - prof. dr Jean-Pierre Bourguignon, President of the European Research
Council

10.00 Panel dyskusyjny - FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH W KONTEKŚCIE WSPIERANIA DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ

12.00 Panel dyskusyjny - EWALUACJA JEDNOSTEK NAUKOWYCH

13.45 Podsumowanie seminariów

14.45 Podsumowanie konferencji i wnioski końcowe - prof. dr hab. Jarosław Górniak, Przewodniczący Rady Narodowego
Kongresu Nauki 

administrator