Legia akademicka

Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. „Legia Akademicka”

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

PILOTAŻOWY PROGRAM OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW – "LEGIA AKADEMICKA”

 

2. LEGIA AKADEMICKA – PODSTAWY PRAWNE

 

3. LEGIA AKADEMICKA – SZCZEGÓŁY PROJEKTU

 

4. JAK MOGĘ ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ?

 

5. WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU LEGII AKADEMICKIEJ

 

 

 

 

 

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

PILOTAŻOWY PROGRAM OCHOTNICZEGO SZKOLENIA STUDENTÓW – "LEGIA AKADEMICKA”


Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. „Legia Akademicka” to uruchomiony przez MON pilotażowy program skierowany do studentów.  Wzorem lat  2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Przed Siłami Zbrojnymi RP stoi pilne zadanie odbudowy rezerw osobowych, które zapewni większy dopływ młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy, w szczególności oficerów i podoficerów. W tym celu Ministerstwo Obrony Narodowej  planuje w roku 2017 uruchomienie programu pilotażowego ochotniczego szkolenia studentów pod nazwą „Legia Akademicka”. Ochotnicze szkolenie studentów będzie odbywało się na podstawie artykułu 100 ust. 1 i 1a  Ustawy z dnia 21  listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w którym określono, iż obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej, natomiast dla osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy obowiązek ten polega wyłącznie na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

 

 

 

2. LEGIA AKADEMICKA – PODSTAWY PRAWNE


Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 21.08.2017 pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i szkolnictwa Wyższego organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego. Organizatorem części praktycznej ochotniczego wojskowego szkolenia studentów (w formie ćwiczeń poligonowych) będzie Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

 

 

 

3. LEGIA AKADEMICKA – SZCZEGÓŁY PROJEKTU


Dzięki szkoleniu studenci zgłębią na pewno zagadnienia dotyczące wiedzy ogólnowojskowej. Ale nie tylko - zdobędą również nowe umiejętności takie jak: zarządzanie sobą, umiejętność pracy w zespole i wzajemna odpowiedzialność, doświadczenie działania pod presją, podniosą  sprawność fizyczną, a przede wszystkim będą mieli okazję do przełamywania swoich słabości. Dzięki temu studenci poszerzą spektrum kwalifikacji, co z pewnością pozytywnie zostanie ocenione przez przyszłego pracodawcę lub  wykorzystane przez samych studentów do realizacji ich osobistych planów.

W części teoretycznej program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych (60 godzin dla podoficerów). Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Przewiduje się również możliwość wsparcia procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia (szkolenia) na odległość, tzw. e-learningu. Zajęcia e-learningowe będą stanowiły uzupełnienie tradycyjnych form prowadzenia działalności dydaktycznej.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych (poprzez administrację Uczelni) otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu.

Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:
·    moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
·    moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 171), student - ochotnik otrzyma 91,20 zł za każdy dzień szkole. Program pilotażu przewiduje także docelowo uruchomienie modułu oficerskiego oraz ujęcie tych absolwentów szkół średnich, którzy w ramach pilotażowego programu klas wojskowych ukończą  szkolenie podstawowe – w takim wypadku tacy absolwenci będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego.
Szkolenie w ramach modułu oficerskiego będzie realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera. Struktura szkolenia obejmuje postępowanie kwalifikacyjne oraz szkolenie teoretyczne, realizowane w uczelniach, w  tym wojskowych oraz szkolenie praktyczne realizowane w jednostkach szkolnictwa wojskowego lub jednostkach wojskowych.

Zakłada się, iż studenci, którzy ukończą kurs przygotowujący do egzaminu na oficera z wynikiem pozytywnym, po uzyskaniu wykształcenia wyższego, zostaną skierowani do wyższej uczelni wojskowej na egzamin oficerski .

 

 

 

4. JAK MOGĘ ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ?


1. MUSISZ POSIADASZ OBYWATELSTWO POLSKIE,

2. MUSISZ BYĆ STUDENTEM UCZELNI WYŻSZEJ,

3. PRZESZEDŁEŚ KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ (LUB WYRAŻASZ GOTOWOŚĆ ABY ODBYĆ KWALIFIKACJĘ WOJSKOWĄ) TO:

• składasz wniosek o przyjęcie na zajęcia teoretyczne programu wojskowego Legii Akademickiej do Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

• zaczynasz uczęszczać na zajęcia,

• zaliczasz (zdajesz egzamin) część teoretyczną,

• otrzymujesz zaświadczenie,

• składasz za pośrednictwem Uczelni wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe,

• otrzymujesz kartę powołania na ćwiczenia wojskowe,

• stawiasz się do jednostki wojskowej i odbywasz szkole w ramach modułu podstawowego, składasz przysięgę wojskową, zostajesz żołnierzem rezerwy,

• stawiasz się do jednostki wojskowej i odbywasz szkolenie w ramach modułu podoficerskiego (jeśli wyraziłeś chęć i zaliczyłeś cześć teoretyczną dt. szkolenie podoficerskiego), zostajesz podoficerem rezerwy.

Kontakt dla studentów w AWF Katowice: tel. (32) 207 52 56

e-mail b.pisula@awf.katowice.pl

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/legia-akademicka-p/

 

Facebook,

Twitter

 

 

 

5. WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU LEGII AKADEMICKIEJ


Wniosek po wypełnieniu komputerowo dostarczyć do pokoju nr 3 (budynek główny AWF Katowice) lub elektronicznie na adres b.pisula@awf.katowice.pl

Ilość miejsc ograniczona, termin składania wniosków do 09.11.2017 r.

wniosek o przystąpienie do programu Legii Akademickiej Wniosek MS Word

 
 
 
administrator