Kierunki, stopnie i formy studiów

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII  prowadzi nabór na studia jednolite magisterskie i studia drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia.

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  prowadzi nabór na kierunki: wychowanie fizyczne studia pierwszego i drugiego stopnia, turystyka i rekreacja studia pierwszego i drugiego stopnia, bezpieczeństwo wewnętrzne studia pierwszego stopnia, aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym studia pierwszego stopnia oraz sport. Wydział WF prowadzi również stacjonarne studia doktoranckie (trzeciego stopnia) w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ prowadzi nabór na kierunek zarządzanie. Studia na poziomie studiów pierwszego stopnia prowadzone są na kierunku zarządzanie o specjalnościach zarządzanie sportem, zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią, a na poziomie drugiego stopnia o specjalnościach zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi oraz zarządzanie kapitałem ludzkim.

Studia pierwszego stopnia - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej świadecwto dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunkach prowadzonych w AWF Katowice uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata.

Studia drugiego stopnia - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych w AWF Katowice uzyskuje się tytuł zawodowy magistra.

Studia trzeciego stopnia - forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej  kwalifikacje drugiego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia. Po ukończeniu studiów trzeciego stopnia prowadzonych w AWF Katowice na Wydziale Wychowania Fizycznego uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej.

Studia moga byc prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Studia stacjonarne - forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów.

Studia niestacjonarne - forma studiów wyższych, inna niż studia stacjonarne, wskazana przez senat uczelni.

AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA  w AWF Katowice prowadzi studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia.