Nauczyciele akademiccy

Dokumenty niezbędne do zatrudnienia nauczyciela akademickiego

 1. Podanie o zatrudnienie.
 2. Życiorys zawodowy (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kwestionariusz osobowy dla pracownika.
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy - skierowanie na badania przekazuje pracownik Działu Spraw Pracowniczych i Płac
 6. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP - druk karty szkolenia przekazuje pracownik Działu Spraw Pracowniczych i Płac
 7. Oświadczenie dot. zapoznania się z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywanymi czynnościami na stanowisku pracy - druk oświadczenia przekazuje pracownik Działu Spraw Pracowniczych i Płac
 8. Oświadczenie czy AWF im. J. Kukuczki w Katowicach jest podstawowym / dodatkowym miejscem zatrudnienia w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 9. Oświadczenie w związku z art. 109 o zdolności do czynności prawnych
 10. Oświadczenie dot. posiadania / nie posiadania ustalonego prawa do emerytury / renty.
 11. Kopie dyplomów uzyskanych tytułów / ukończonych szkół / posiadanych kwalifikacji (wraz z oryginałem do wglądu).
 12. Oświadczenie dot. zapoznania sie z informacją o możliwości przedłożenia świadectw pracy - druk oświadczenia przekazuje pracownik Działu Spraw Pracowniczych i Płac
 13. Kopie świadectw pracy z podstawowych lub dodatkowych miejsc zatrudnienia (wraz z oryginałem do wglądu).
 14. Karta obiegowa - druk karty obiegowej przekazuje pracownik Działu Spraw Pracowniczych i Płac


URLOP ZDROWOTNY

 1. Urlop przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu co najmniej pięciu lat w uczelni. Jednorazowo urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a w całym okresie zatrudnienia jako nauczyciel akademicki nie może przekraczać 2 lat.
 2. Wymagane dokumenty
 • Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczącego nauczyciela akademickiego
 • Wniosek pracownika o udzielenie urlopu skierowany do Rektora

Zgodnie z artykułem 134 pkt. 10 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.Pracownik korzystający z płatnego urlopu zdrowotnego nie może w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej.


ZGŁASZANIE ORAZ DOKUMENTOWANIE ZMIAN

W dziale Spraw Pracowniczych i Płac należy zgłaszać następujące zmiany dotyczące danych osobowych oraz kwalifikacji zawodowych:

 1. Zmiana nazwiska
 2. Zmiana adresu
 3. Zmiana dowodu osobistego
 4. Nabycie prawa do emerytury lub renty
 5. Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 6. Zgłoszenie/ wyrejestrowanie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 7. Uzyskanie:
 1. Tytułu naukowego profesora
 2. Stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego
 3. Dyplom ukończenia studiów
 4. Świadectwa dojrzałości
 5. Innych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe.

Zmiany w urlopach macierzyńskich od 1 stycznia 2010 r i od 1 stycznia 2012 r.