Niebędący nauczycielami

ZGŁASZANIE ORAZ DOKUMENTOWANIE ZMIAN

W dziale Spraw Pracowniczych i Płac należy zgłaszać następujące zmiany dotyczące danych osobowych oraz kwalifikacji zawodowych:

  1. Zmiana nazwiska
  2. Zmiana adresu
  3. Zmiana dowodu osobistego
  4. Nabycie prawa do emerytury lub renty
  5. Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  6. Zgłoszenie/ wyrejestrowanie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
  7. Uzyskanie:
  1. Dyplom ukończenia studiów
  2. Świadectwa dojrzałości
  3. Innych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe.

Zmiany w urlopach macierzyńskich od 1 stycznia 2010 r i od 1 stycznia 2012 r.