Informacja dla jednostek naukowych, które w 2013 r. po raz pierwszy uzyskały kategorię naukową, dotycząca możliwości złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na 2014 rok

W związku z uzyskaniem przez Wydział Fizjoterapii kategorii naukowej istnieje możliwość złożenia wniosków na działalność statutową.

Jak informuje Ministersto Nauki i Szkolnictwa Wyższego - wychodząc naprzeciw postulatom jednostek naukowych, które po ocenie dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych uzyskały w 2013 r. po raz pierwszy kategorię naukową, a - oczekując na ustalenie kategorii jako warunku koniecznego do uzyskania dotacji - nie złożyły w terminie do 15 września 2013 r. wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową w 2014 r., Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęła decyzję o umożliwieniu tym jednostkom złożenia wniosków w terminie do dnia 30 listopada 2013 r. (włącznie).

Wniosek o przyznanie dotacji na działalność statutową składa się w formie papierowej (1 egz.) i  elektronicznej.
Jednostki chcące skorzystać z tej możliwości, powinny wypełnić wniosek w systemie OSF (https://osf.opi.org.pl), korzystając z opcji „nowa jednostka”. Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku w programie, należy sporządzić jego wydruk, uzupełnić część H formularza wniosku, opatrzeć podpisami i pieczęciami, zgodnie ze wzorem, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438, z późn. zm.).
Podpisany i opieczętowany wydruk należy wysłać na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa. Do wydruku należy dołączyć wymagane przepisami załączniki, w tym oryginał opinii, o której mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Rozpatrzeniu będą podlegać wyłącznie wnioski przesłane w terminie w obu formach (papierowej i elektronicznej). Brak wniosku w formie papierowej lub niewypełnienie wniosku w programie oznacza niespełnienie wymogu określonego w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego