Działalność statutowa

UWAGA: nowy adres e-mail do wysyłania wniosków na badania oraz raportów drogą elektroniczną:

nauka@awf.katowice.pl

 

Działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

Podstawą ubiegania się o dotację na działalność statutową są :

Finansowanie działalności statutowej obejmuje:
1. utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, w tym:
   a) działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych;
   b) utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów;
   c) koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej;
   d) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, a nie stanowiącej dużej infrastruktury badawczej;
   e) współpraca naukowa krajowa i zagraniczna niezbędna do realizacji zadań, o których mowa w punkcie a;
   f) działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki;
   g) koszty restrukturyzacji jednostek naukowych w zakresie zadań określonych w punkcie a, c-e;
2. utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej, a w zakresie infrastruktury informatycznej nauki – również w uczelni;*
3. działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym;
4. działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem naukowych baz danych.

* Unikatowe urządzenie lub miejsce pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, którego koszty utrzymania stanowią znaczną część kosztów utrzymania potencjału badawczego jednostki naukowej.


Środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności statutowej są  przekazywane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie:
• dotacji podmiotowej dla działalności statutowej określonej w punkcie 1 i 2,
• dotacji celowej na finansowanie działalności statutowej określonej w punkcie 3 i 4 .

O przyznanie dotacji na działalność statutową mogą ubiegać się jednostki organizacyjne (wydziały) posiadające kategorię A+ A i B (przyznaną na podstawie oceny działalności naukowej). Wniosek należy złożyć w formie papierowej (1 egz.) i elektronicznej – w systemie OSF. Program jest dostępny na stronach Ośrodka Przetwarzania Informacji
Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku w programie podpisany i opieczętowany wydruk wraz z opinią Rektora (oryginał) oraz wymagane przepisami załączniki należy wysłać na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.

Wniosek do Ministerstwa zawiera projekty zgłaszane przez poszczególnych pracowników danej jednostki organizacyjnej. Przed wysłaniem do Ministerstwa poszczególne projekty podlegają ocenie przez odpowiednią Komisję.

Zasady i tryb przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Formularze UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO:

 

Formularze (Młodzi Naukowcy):

Wykaz realizowanych projektów badawczych