Regulamin

Pobierz pełny regulamin w formacie PDF

 

INDYWIDUALNE BIEGI DLA DZIECI
„W poszukiwaniu przyszłych olimpijczyków”

 

1. Cel imprezy - promocja sportowych zachowań wśród najmłodszych, poszukiwanie talentów lekkoatletycznych, promocja zdrowego stylu życia, promocja aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie najbliższych.

2. Organizatorem jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Patronat honorowy nad Festiwalem objął prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa.

3. Miejsce i termin - Zawody rozegrane zostaną w Katowickim Parku Leśnym w Katowicach Muchowcu dnia 13 maja 2017r. o godzinie 12.00 podczas Katowickiego Festiwalu Biegowego. Początek zawodów o godzinie 10.00 Dokładna godzina startu Sztafety Pokoleń zostanie podana w późniejszym terminie na stronie imprezy.

4. Zgłoszenia udziału do dnia 20 kwietnia odbywają się za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej.

5. Pomiar czasu realizowany jest przez profesjonalną firmę Domtel-Sport.

6. Biuro zawodów - czynne będzie w dniu 12 maja 2017 w godzinach 12.00-19.00 na stadionie AWF Katowice ul. Kościuszki 84 oraz w dniu zawodów od godziny 8.00 do 12.00 na parkingu w okolicy startu (Katowice Muchowiec, ul. Francuska 180). Godziny pracy Biura zawodów będą dopasowane do harmonogramu startów poszczególnych konkurencji Festiwalu.

7. Zasady rozgrywania konkurencji - dystanse biegu W biegu mogą startować dziewczęta i chłopcy w czterech kategoriach:

  • I - szkoły podstawowe roczniki 2011 do 2008          – 400m
  • II - szkoły podstawowe rocznik 2007 do 2004          – 600m
  • III - gimnazja rocznik 2003 do 2001                         – 800m
  • IV - szkoły ponadgimnazjalne rocznik 2000 do 1998 – 1000m.

8. Warunki uczestnictwa:

A. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora. UWAGA!!! dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy oraz ze złożeniem oświadczenia o:

  • braku przeciwwskazań medycznych do udziału w biegu,
  • udziale w imprezie z własnej woli i na własną odpowiedzialność,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.
  • wyrażenie zgody na wykorzystanie utrwalonego w formie zdjęć lub zapisu wideo wizerunku.

B. Uczestnicy, którzy w dniu biegu nie ukończyły 18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL.

Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

9. Zgłoszenia:

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Festiwalu. Organizatorzy przewidują możliwość dokonania zgłoszenia w dniu zawodów, jednak nie później niż na jedną godzinę przed rozpoczęciem konkurencji. Dodatkowe informacje dr Tomasz Skowronek tel: +48 695434085

10. Klasyfikacje i nagrody - trzy miejsca zostaną nagrodzone przez organizatorów pucharami, dyplomami lub upominkami. Dokładne informacje o rodzaju nagród zostaną przedstawione na stronie internetowej organizatora do dnia 10 kwietnia 2017r.

11. Ubiór i numery startowe - Zawodnicy muszą mieć stroje sportowe (odzież, obuwie) dostosowane do panujących warunków atmosferycznych. Podczas zawodów każdy zawodnik musi być wyposażony numer startowy, noszony w sposób widoczny na piersiach. Numer noszony przez zawodnika musi odpowiadać jego numerowi podanemu na liście startowej. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego przez zawodnika.

12. Inne - Zawody w przypadku bardzo złych warunków pogodowych mogą zostać odwołane ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

13. Dane kontaktowe - Kontakt z organizatorem odbywa się za pomocą internetu lub telefonicznie. Zakład Lekkiej Atletyki i Sportów Zimowych Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul. Kościuszki 84, 40-519 Katowice tel. +48 695434085 e-mail. kfb@awf.katowice.pl, www.biegkukuczki.pl

Profil wydarzenia na Facebook-u: www.facebook.com/KatowickiFestiwalBiegowy