O nauczaniu języków

1.    W AWF prowadzona jest nauka języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego.

2.    Nauka języka obcego odbywa się zgodnie z planami i programami studiów danych kierunków.

3.    Na kierunku wychowanie fizyczne , bezpieczeństwo wewnętrzne i  fizjoterapia w programie nauczania obowiązuje jeden język kontynuowany (angielski, niemiecki lub rosyjski). Student deklaruje swój wybór języka w czasie rekrutacji.

4.    Na kierunku turystyka i rekreacja oraz zarządzanie język angielski jest językiem obligatoryjnym. Student przydzielany jest do odpowiedniej grupy poziomowej na podstawie testu, który przeprowadza się na pierwszych zajęciach. Drugi język na tych kierunkach student wybiera spośród języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego. Nauczanie tych języków odbywa się na poziomie kontynuacji i poziomie podstawowym na studiach pierwszego stopnia i na poziomie kontynuacji na studiach drugiego stopnia

5.    Wybór drugiego języka obcego na kierunkach, określonych w programie studiów, odbywa się w systemie USOS w terminach wyznaczonych przez  Dziekanat. Wybór ten powinien być przemyślany, gdyż nie ma możliwości zmiany grupy z innego języka obcego podczas trwania semestru.

6.    Student ma obowiązek systematycznie uczęszczać na zajęcia dydaktyczne zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć.

7.    Podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

8.    Warunki otrzymania zaliczania i przystąpienia do egzaminu są określone w sylabusach, opracowanych dla danego kierunku studiów.

9.    W przypadku nieobecności na zajęciach student ustala z prowadzącym sposób i termin zaliczania opuszczonej partii materiału.

10.    Student ma obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności na pierwszych zajęciach po tej nieobecności.

11.    Certyfikaty językowe  są podstawą do zwolnienia  z uczęszczania na zajęcia i z egzaminu, jeśli  potwierdzają umiejętności języka specjalistycznego (np.Business English Certificate Vantage). Certyfikaty jezyka ogólnego nie są podstawą zwolnienia z zajęć i egzaminu, gdyż  na zajęciach realizowana jest tematyka specjalistyczna (kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa wewnętrznego, fizjoterapii i medycyny, języka biznesu).

Nauczanie języków obcych w AWF prowadzone jest przez szkoły językowe zewnętrzne.

Do 30.09.2014 w strukturze organizacyjnej AWF funkcjonowało Studium Języków Obcych.

Studium funkcjonowało od chwili powołania WSWF w Katowicach początkowo w strukturze Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej, następnie jako zakład na Wydziale Wychowania Fizycznego;  od 2007-30.09.2014 roku jako jednostka bezpośrednio podległa Prorektorowi ds. Dydaktyki i Studentów AWF w Katowicach.

Pierwszym kierownikiem SJO była dr Elwira Banasik (01.10.1973 - 31.12.1976). Następnie funkcję tę pełniła mgr Irena Baron-Haertlé (01.09.1977 - 01.09.1985). Od 01.10.1985 roku do 30.09.2014  kierownikiem SJO była dr Jadwiga Kowalik-Zamora.

Obecnie język obcy prowadzony jest na wszystkich poziomach nauczania ze szczególnym uwzględnieniem języka specjalistycznego danego kierunku i specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

 
KOORDYNATOR DS. NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH:
dr Jadwiga Kowalik-Zamora
ul. Raciborska 1, 40-074 Katowice
tel.  0-32 207-55-02 
j.kowalik-zamora@awf.katowice.pl