Komisja

 

Powołanie Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna została powołana podczas walnego zebrania członków PZKP w dniu 9 kwietnia 2014 roku Uchwałą 5/2014.

Komisja Rewizyjna została powołana na kadencję trwającą cztery lata (2014-2018).

 

W skład Komisji weszły:

mgr Małgorzata Maruszak - przewodniczący

Aleksandra Małota - sekretarz

mgr Kornelia Czajor - członek

Uchwała nr 5/2014  

 

Zadania Komisji Rewizyjnej

1. Przewodniczącemu komisji rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi komisji przysługuje prawo uczestnictwa w posiedzeniach zarządu PKZP z głosem doradczym.

2. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową zarządu PKZP

3. Podstawowymi zadaniami komisji rewizyjnej są:

a) ochrona mienia PKZP,

b) kontrola przestrzegania przez zarząd postanowień statutu,

c) czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat,

d) czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości PKZP przez zakład pracy.

4. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej cztery razy w roku, sporządzając protokół.

5. W razie stwierdzenia, że zarząd PKZP w swej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa lub gdy działalność zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym, komisja rewizyjna żąda zwołania w trybie natychmiastowym nadzwyczajnego walnego zebrania członków i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie zarządu kasy.