Zarząd

 

Powołanie Zarządu PKZP

Zarząd został powołany podczas walnego zebrania członków PKZP w dniu 9 kwietnia 2014 roku Uchwałą nr 4/2014.

Zarząd został powołany na kadencję trwającą cztery lata (2014-2018).

 

W skład Zarządu weszły:

Monika Cichecka - przewodniczący

mgr Katarzyna Sadowska - sekretarz

mgr inż. Jolanta Myszor - skarbnik

Uchwała nr 4/2014 

 

Zadania Zarządu PZKP

Do kompetencji Zarządu należy:

1. przyjmowanie członków PKZP i skreślanie ich z list,

2. prowadzenie ewidencji członków PKZP,

3. prowadzenie polityki w zakresie udzielania świadczeń,

4. przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłaty,

5. podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia spłaty pożyczek według zasad określonych w statucie,

6. przyznawanie zapomóg,

7. sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem tych operacji,

8. podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów,

9. zwoływanie walnych zebrań członków,

10. składanie walnemu zebraniu członków sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzenia,

11. rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych,

12. reprezentowanie interesów PKZP wobec pracodawcy,

13. ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń komisji rewizyjnej,

14. współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz przedstawianie im raz w roku sprawozdania z działalności PKZP,

15. współdziałanie z pracownikami wyznaczonymi przez zakład pracy do prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i obsługi prawnej PKZP,

16. Zarząd PKZP reprezentuje interesy PZKP na zewnątrz.