Pomoc materialna - aktualności

Szanowni Studenci! Zgodnie z zarządzeniem Nr 29/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 15 września 2016 r. wnioski o uzyskanie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2016/17 składać należy w terminie do dnia 17 października 2016 r. do godz.15.00:

1) w dziekanacie wydziału, prowadzącego kierunek, na którym student chce otrzymać świadczenia, w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi;

2) w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich w przypadku stypendium socjalnego.

Podstawa naliczania stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/17 oraz wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1043,90 zł.

Uprzejmie informujemy, że Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich (pokój  nr 102) będzie czynny dla studentów studiów niestacjonarnych w sprawach związanych z przyznawaniem stypendium socjalnego  w soboty 1, 8, 15 i 22 października br. w godzinach od 9.00 do 14.00.

Kierownik Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich, Katowice, dnia 15 września 2016 r.