Opłaty za studia

Zasady pobierania od cudzoziemców opłat za studia oraz wzór stosownej umowy z uczelnią określa uchwała Nr AR001-1-XI/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków obniżania i zwalniania z tych opłat cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności.

Aktualną wysokość opłat za odbywanie studiów na zasadach odpłatności przez cudzoziemców podejmujących naukę od roku akademickiego 2016/2017 reguluje zarządzenie 31/2016.