Rekrutacja krok po kroku

Rekrutacja osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców), ubiegających się o przyjęcie na studia na podstawie decyzji rektora, dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów w roku akademickim 2017/2018  rozpocznie się 8 maja 2017 r. uruchomieniem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Kolejne kroki rejestracji w systemie IRK

1. Wejść na stronę IRK www.irk.awf.katowice.pl.
2. Założyć konto w systemie IRK.
3. Zalogować się do założonego przez siebie konta.
4. Wydrukować skierowanie na badania lekarskie w przypadku kierunków fizjoterapia, wychowanie fizyczne, aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz turystyka i rekreacja (nie dotyczy kierunku zarządzanie).
5. Wykonać badania lekarskie zgodnie ze skierowaniem.
6. Kandydat cudzoziemiec w trakcie postępowania kwalifikacyjnego powinien stawić się na terytorium Polski. W celu uzyskania zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym zwraca się drogą mailową o przesłanie zaproszenia.
7. Uzupełnić wszystkie wymagane dane osobowe na swoim koncie w systemie IRK.
8. Sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych.
9. Wnieść opłatę rekrutacyjną na wygenerowany w IRK indywidualny numer konta.
10. Regularnie sprawdzać informacje, dotyczące zakwalifikowania do przyjęcia na studia.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest prawidłowo dokonana rejestracja i wniesienie opłaty rekrutacyjnej. 

Kolejne kroki w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia 

11. Dostarczyć komplet wymaganych dokumentów, w tym ankietę osobową wydrukowaną z systemu IRK.
12. Odebrać decyzję o przyjęciu na studia.

tel. (032) 207 51 21; 207 53 57, e-mail: rekrutacja@awf.katowice.pl