Ubezpieczenie zdrowotne

Kandydaci na studia niebędący obywatelami polskimi (cudzoziemcy) powinni posiadać polisę ubezpieczenoiwą na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub powinni przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.