Uznawanie świadectw i dyplomów

Uznanie zagranicznego świadectwa lub innego dokumentu za równoważny z polskim świadectwem dojrzałości następuje z mocy prawa lub na mocy decyzji kuratora oświaty.

1. Uznanie z mocy prawa, czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski. Dodatkowych formalności w polskich urzędach nie wymagają uzyskane za granicą świadectwa, które są w Polsce uznane z mocy prawa. Dokumenty te mogą być składane bezpośrednio w uczelni bez uzyskiwania opinii innych instytucji lub organów na terenie Polski. Kuratorzy oświaty nie prowadzą postępowania w celu uznania świadectw uznanych z mocy prawa, ani nie wydają poświadczeń w tym zakresie. Świadectwa uznawane w Polsce z mocy prawa: świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa; ​dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie oraz ​dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich; ​świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (wykaz wszystkich umów na stronie internetowej Ministerswa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

2. Uznanie w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty. Kurator oświaty może przeprowadzić postępowanie w celu potwierdzenia wykształcenia w przypadku, gdy skompletowanie dokumentacji napotyka na trudne do usunięcia przeszkody. Osoba o statusie uchodźcy lub pozostająca pod ochroną uzupełniającą lub posiadająca zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia się z rodziną uchodźcy lub osoby pod ochroną uzupełniającą może złożyć wniosek o potwierdzenie wykształcenia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zalecany jest kontakt z Mazowieckim Kuratorium Oświaty w celu ustalenia szczegółów postępowania w celu potwierdzenia wykształcenia www.kuratorium.waw.pl (więcej informacji). Osoba poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka, może złożyć wniosek o potwierdzenie wykształcenia do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, bądź – w przypadku braku stałego adresu w Polsce, do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo. Zalecany jest kontakt z właściwym kuratorium oświaty w celu ustalenia szczegółów postępowania nostryfikacyjnego w danym urzędzie. Adresy kuratoriów oświaty znajdują się na stronie http://bip.men.gov.pl/ w zakładce instytucje podległe i nadzorowane (więcej informacji).

Uznawanie zagranicznych dyplomów ukończenia studiów. Jeśli zagraniczny dyplom uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia, w systemie szkolnictwa wyższego, w którym działa uczelnia, która ten dyplom wydała. Uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia) w Polsce. Dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce także na podstawie umowy międzynarodowej. Jeśli zagraniczny dyplom nie daje bezpośredniego dostępu do studiów wyższego stopnia w kraju jego uzyskania, a mimo to kandydat chce kontynuować kształcenie w Polsce, przed podjęciem studiów dyplom musi zostać poddany procedurze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz.U.2015 poz. 1467). Nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych dokonuje rada jednostki organizacyjnej uczelni (lista jednostek uprawnionych), uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą (więcej informacji).