Informacje ogólne

Informacje ogólne:

Do pobrania:

1. Uchwały

Uchwała senatu w sprawie zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki oraz innych ustaleń związanych z realizacją studenckich praktyk zawodowych

2. Warunki zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki

3. Wzory podań:

Wzór podania o zaliczenie praktyk na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu

Ogólny wykaz realizowanych praktyk:

Studia I stopnia stacjonarne

Studenci studiów I stopnia są zobowiązani do odbycia następujących praktyk:
- Praktyka kliniczna (wdrożeniowa) (120 godz.+ 10 godzin z opiekunem praktyk)
- Praktyka w pracowni kinezyterapii I (120 godz.+ 10 godzin z opiekunem praktyk)
- Praktyka w pracowni fizykoterapii (120 godz.+ 10 godzin z opiekunem praktyk)
- Praktyka  kliniczna I, II, III, IV (120 godz.+ 10 godzin z opiekunem praktyk)

Praktyki odbywają studenci w terminie ustalonym przez Dział Organizacji Studiów w zarządzeniu o organizację roku akademickiego.

Uwaga !
W ciągu 4 kolejnych praktyk klinicznych, student zobowiązany jest do odbycia ich na oddziałach: Neurologii, Ortopedii, Reumatologii, Pediatrii, Kardiologii, Pulmonologii, Chirurgii oraz Ginekologii.

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Studenci studiów II stopnia (USM) są zobowiązani do odbycia następujących praktyk:

- Praktyka w przychodni I (stacjonarni: 117 godz., niestacjonarni 117 godz.)

- Praktyka - obóz rehabilitacyjny lub sportu adaptowanego (stacjonarni: 117 godz., niestacjonarni 117 godz.)

- Praktyka - medycyna uzdrowiskowa (stacjonarni: 117 godz., niestacjonarni 117 godz.)

- Praktyka kliniczna (stacjonarni: 253 godz., niestacjonarni 253 godz.)

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki klinicznej na oddziałach: Neurologii, Ortopedii, Reumatologii, Pediatrii, Kardiologii, Pulmonologii, Chirurgii oraz Ginekologii.

Procedury związane z odbywaniem praktyk:

Przed odbyciem praktyki należy:
 

 1. Wydrukować ankietę odpowiadającą praktyce, którą student będzie odbywał w danym semestrze,
 2. Wybrać Placówkę Medyczną zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Uczelni (patrz poniżej - Miejsce odbycia praktyk zawodowych),
 3. Zwrócić ankietę kwalifikacyjną wypełnioną przez wybraną Placówkę Medyczną do pokoju Nr 20 (budynek A) dwa tygodnie przed rozpoczęciem danej praktyki ! Nie dotrzymanie terminu uniemożliwi odbycie praktyki. Ankieta jest podstawą wypisania „Skierowania” studenta na praktykę oraz 2 egzemplarzy „Porozumienia”.
 4. Jeden egzemplarz „Porozumienia” podpisany przez Placówkę Medyczną należy odesłać na adres Uczelni do pokoju Nr 20 (budynek A) do dwóch tygodni po zakończeniu praktyki.

  Uwaga!
  Studentów AWF Katowice obowiązują tylko i wyłącznie „Porozumienia” wysłane przez Uczelnię!
 5. Dziennik praktyk należy złożyć u opiekuna praktyki z ramienia uczelni w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu praktyki, konsekwencją wydłużenia terminu będzie obniżenie oceny lub niezaliczenie praktyki.

Zaliczenia praktyki dokonuje nauczyciel – opiekun studenta z ramienia uczelni wpisem do indeksu na stronie odpowiadającej danemu semestrowi, w którym odbywa się praktyka, razem z innymi przedmiotami.
 

Miejsce odbycia praktyk zawodowych na kierunku fizjoterapia:

Praktyka kliniczna (wdrożeniowa):

 • szpital
 • sanatorium
 • domy opieki społecznej

Praktyka kliniczna I, II, III, IV oraz praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej I, II, III:

 • szpital
 • sanatorium
 • domy opieki społecznej

Praktyka w pracowni fizykoterapii:

 • szpitala
 • sanatorium
 • przychodni
 • domy opieki społecznej

Praktyka w pracowni kinezyterapii :

 • szpitala
 • sanatorium
 • przychodni
 • domy opieki społecznej

Praktyka w przychodni rehabilitacyjnej: w pracowni kinezyterapii oraz fizykoterapii:

 • szpitala
 • sanatorium
 • przychodni
 • domy opieki społecznej

Praktyka - obóz rehabilitacyjny lub sportu adaptowanego

 • turnusy rehabilitacyjne
 • obozy sportowe lub rekreacyjno -sportowe dla osób niepełnosprawnych
 • ośrodki organizujące turnusy rehabilitacyjne (wg klasyfikacji PFRON)
 • szkoły i przedszkola specjalne

Praktyka - medycyna uzdrowiskowe

 • sanatoria
 • zakłady przyrodolecznicze
 • ośrodki SPA