Ustawy i rozporządzenia

Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym

Rozporządzenia

W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach
W sprawie dokumentacji przebiegu studiów
W sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni
W sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów
W sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta

Tytuły i Stopnie Naukowe

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki

Obwieszczenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego
Uchwała Rady Wydziału dotycząca procedury nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
Uchwała Rady Wydziału dotycząca procedury czynności w przewodach doktorskich