Wzory podań

1. Zaświadczenia:
podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypełnienie przez studenta przenoszącego się do innej uczelni wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w Akademii - § 4 RS (P DF)
2. Przeniesienia:
decyzja - zgoda na przeniesienie się studenta z innej uczelni – poprzedzona podaniem wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją przebiegu dotychczasowych studiów i oświadczeniem o zobowiązaniu się do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych, w wyznaczonym przez dziekana terminie oraz pisemne zaświadczenie o wypełnieniu obowiązków w poprzedniej uczelni. - § 5 RS (P DF  )
decyzja o przeniesieniu w ramach tego samego kierunku studiów ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne – poprzedzone podaniem wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją przebiegu dotychczasowym studiów i oświadczeniem o zobowiązaniu się do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych, w wyznaczonym przez dziekana terminie - § 6 RS (P D F    )
decyzja o przeniesieniu w ramach tego samego kierunku studiów ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne – poprzedzone podaniem z uzasadnieniem oraz dokumentacją przebiegu dotychczasowych studiów i oświadczeniem o zobowiązaniu się do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych, w wyznaczonym przez dziekana terminie - § 6 RS (P D F  )
decyzja o przeniesieniu w ramach tego samego kierunku studiów z dotychczasowej specjalności na inną specjalność – poprzedzone podaniem z uzasadnieniem oraz dokumentacją przebiegu dotychczasowych studiów i oświadczeniem o zobowiązaniu się do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych, w wyznaczonym przez dziekana terminie - § 5 RS (PD F)
decyzja o przeniesieniu na inny kierunek studiów w Akademii – poprzedzone podaniem z uzasadnieniem oraz dokumentacją przebiegu dotychczasowych studiów i oświadczeniem o zobowiązaniu się do uzupełnienia ewentualnych różnic programowych, w wyznaczonym przez dziekana terminie - § 5 RS (PDF)
4. Dodatkowe przedmioty:
decyzja - zgoda na uczestnictwo w zajęciach w Akademii z przedmiotów nieobjętych planem studiów danego kierunku studiów – poprzedzone podaniem oraz potwierdzeniem wywiązywania się ze wszystkich obowiązków związanych z tokiem studiów na kierunku podstawowym - § 9 RS  (P DF  )
5. IPPS:
decyzja – przyznanie prawa do studiowania według indywidualnego planu i programu studiów – IPPS - poprzedzone podaniem wraz z uzasadnieniem - § 11 RS   (PDF) deklaracja reprezentowania uczelni (plik)
6. IOS:
decyzja – przyznanie prawa do studiowania według indywidualnej organizacji studiów – IOS - poprzedzone podaniem wraz z uzasadnieniem - § 12 RS (PDF) deklaracja reprezentowania uczelni (plik)
7. Zaliczenie komisyjne:
decyzja – zarządzenie zaliczenia komisyjnego z określeniem komisji - poprzedzone wnioskiem studenta zgłaszającego zarzuty, co do obiektywizmu oceny lub naruszenia formy lub zasad przeprowadzenia zaliczenia, wraz z uzasadnieniem - § 23 RS (PD F   )
8. Egzamin poza sesją:
decyzja o wyznaczeniu w porozumieniu z egzaminatorem terminu egzaminu poza sesją egzaminacyjną w przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na egzaminie - poprzedzone podaniem z uzasadnieniem oraz dokumentacją wskazującą na usprawiedliwioną nieobecność - § 22 RS (PDF  )
9. Egzamin komisyjny:
decyzja – zarządzenie egzaminu komisyjnego wraz z określeniem komisji - poprzedzone wnioskiem studenta, zgłaszającego zarzuty, co do obiektywizmu oceny lub naruszenia formy lub zasad przeprowadzenia egzaminu, wraz z uzasadnieniem - § 23 RS (P DF )
11. Brak zaliczenia semestru:
decyzja – warunkowy wpis na semestr następny z obowiązkiem uzupełnienia zaległości w wyznaczonym terminie - poprzedzone wnioskiem studenta, który nie zaliczył semestru oraz nie uzyskał żadnej negatywnej oceny z zaliczenia bądź egzaminu poprawkowego - § 25 ust. 1 pkt. 1 lit. a RS (PD F)
decyzja – warunkowy wpis na semestr następny z obowiązkiem powtórzenia zajęć w określonym terminie - poprzedzone wnioskiem studenta, który nie zaliczył semestru - § 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b RS (PDF)
decyzja – skierowanie na powtarzanie semestru - poprzedzone wnioskiem studenta, który nie zaliczył semestru - § 25 ust. 1 pkt. 2 RS (P DF)
12. Skreślenie z listy studentów:
decyzja o skreśleniu z listy studentów - poprzedzona wnioskiem studenta - § 26 ust. 1 pkt. 2 RS (PD F)
13. Reaktywacja:
decyzja o wznowieniu studiów - poprzedzona wnioskiem osoby skreślonej z listy studentów - § 27 ust. 1 RS (PDF)
decyzja o wznowieniu studiów bez obowiązku uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów oraz uzupełniania różnic programowych - poprzedzona wnioskiem osoby skreślonej z listy studentów, z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego (jedyny ewentualny brak zaliczenia dotyczy seminarium dyplomowego) - § 27 ust. 3 RS (PDF)
14. Urlopy:
decyzja – udzielenie urlopu krótkoterminowego - poprzedzone podaniem z uzasadnieniem (powód) - § 28  RS (PD F)
decyzja – udzielenie urlopu długoterminowego - poprzedzone podaniem z uzasadnieniem (powód) - § 28  RS (PD F)
decyzja – zgoda na uczestnictwo urlopowanego studenta w zajęciach oraz zgoda na przystępowanie do zaliczeń oraz egzaminów - poprzedzona podaniem z uzasadnieniem - § 28 RS (PD F)
15. Praca i egzamin dyplomowy:
decyzja – wyznaczenie nowego terminu złożenia pracy dyplomowej - poprzedzona podaniem - § 29 RS (P DF)
decyzja – wyznaczenie przejmującego obowiązki kierującego pracą dyplomową w przypadku dłuższej nieobecności dotychczasowego – w porozumieniu ze studentem - § 30 RS (PD F)

decyzja - wyznaczenie drugiego (ostatecznego) terminu egzaminu dyplomowego § 34 RS (P DF)

16. Duplikat:
decyzja – zgoda na wydanie duplikatu dokumentu - poprzedzona podaniem - § 1 RS ( PDF)
17. Praktyki:
decyzja – zaliczenie praktyki w związku ze spełnieniem wymogu określonego w Uchwale AR001-4-IX/2007 Senatu AWF Katowice z dnia 18 września 2007 roku w sprawie warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki oraz innych ustaleń związanych z realizacją studenckich praktyk zawodowych (P DF)