Dyplomowanie - studia I stopnia

   

Aktualności

 

Szanowni Studenci III roku V semestru !


Informuję, iż zgodnie z Uchwałą RWZST- 2-V/2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku zarządzanie tytuł pracy licencjackiej oraz osoba promotora podlegają zatwierdzeniu przez prodziekana właściwego dla danego stopnia studiów przed zakończeniem V semestru.


Proszę o wypełnienie załącznika NR 2 do w/w Uchwały i złożenie do dziekanatu pok.13 w terminie do 31 marca 2017r.
Załącznik nr 2 do Uchwały RWZST- 2-V/2015 (pobierz)


Temat zostaje wprowadzony do systemu USOS, celem uzyskania przez Państwa dostępu do Archiwum Prac Dyplomowych (APD) a tym samym min. inicjacji współpracy z Promotorem.


Dyplomowanie 2016 / 2017

 

UCHWAŁA RWZST-5 -IX/2014  w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku Zarządzanie (pobierz)
Informacja dotycząca przygotowania pracy dyplomowej - licencjackiej (pobierz)
Bardzo proszę o zapoznanie się z:

  1. Zarządzenie Rektora nr ZR 05/2014 – zarządzenie w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych.
  2. Podręcznik dla autorów, opiekunów i recenzentów prac dyplomowych, https://www.apd.awf.katowice.pl/static/documents/pl-usos-apd2.pdf
  3. Uchwała RWZST- 2-V/2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku zarządzanie
  • W/w informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej AWF Katowice w zakładce APD.

Pytania do egzaminu dyplomowego/licencjackiego zatwierdzone w dniu 9 grudnia 2014 r. przez Radę Programowa kierunku zarządzanie - Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach im. Jerzego Kukuczki (pobierz)


Wzory dokumentów:
►Zgłoszenie tematu pracy - Załącznik nr 2 do Uchwały RWZST- 2-V/2015  (pobierz)
►Podanie - odpis dyplomu w języku obcym (pobierz)
►Zgoda na udział w monitorowaniu losów absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
   druk należy wypełnić komputerowo !!! (pobierz)
►Karta obiegowa (pobierz)

 

Kierunek Zarządzanie studia I stopnia - dodatkowe informacje

 

Tematyka prac licencjackich dla II-go roku (pobierz)

Sylabus ,,Seminarium dyplomowe"  (pobierz)