Wzory podań

Uwaga !!!   Studenci składający podania, zobowiązani są do zgłoszenia się w terminie 14 dni do właściwego dziekanatu celem zapoznania się z treścią i potwierdzenia odbioru wydanej decyzji. Wszystkie podania są dostępne w formacie PDF ().
Do prawidłowego odczytania tego formatu potrzebny jest program Adobe Reader, dostępny na stronie: www.adobe.com

1. Zaświadczenia:

 • 01.01 - podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypełnienia przez studenta przenoszącego się do innej uczelni wszystkich obowiązków wynikających z przepisów organizacyjno porządkowych Akademii

2. Przeniesienia:

 • 02.01 - decyzja - zgoda na przeniesienie się studenta do innej uczelni

 • 02.02 - decyzja - zgoda na przeniesienie się studenta z innej uczelni

 • 02.03 - decyzja o przeniesieniu w ramach tego samego kierunku studiów ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne

 • 02.04 - decyzja o przeniesieniu w ramach tego samego kierunku studiów ze studiów niestacjonarnych
  na studia stacjonarne

 • 02.05 - decyzja o przeniesieniu na inny kierunek studiów w Akademii

3. Dodatkowe przedmioty:

 • 03.01 - decyzja - zgoda na uczestnictwo w zajęciach w Akademii z przedmiotów nieobjętych planem studiów danego kierunku studiów 

 • 03.02 - decyzja - zgoda na zamianę przedmiotu do wyboru objętego planem studiów

4. IPPS:

 • 04.01 - decyzja – przyznanie prawa do studiowania według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia – IPPS

 • 04.02 - karta deklaracji – IPPS

5. IOS:

 • 05.01 - decyzja – przyznanie prawa do studiowania według indywidualnej organizacji studiów – IOS

6. Zaliczenie komisyjne:

 • 06.01 -  decyzja - zarządzenie zaliczenia komisyjnego

7. Egzamin poza sesją:

 • 07.01 - decyzja o wyznaczeniu w porozumieniu z egzaminatorem terminu egzaminu poza sesją egzaminacyjną w przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na egzaminie

8. Egzamin komisyjny:

 • 08.01 - decyzja – zarządzenie egzaminu komisyjnego wraz z określeniem komisji

9. Praktyki i obóz:

 • 09.01 - decyzja – zezwolenie na odbycie praktyki w innym terminie 

10. Brak zaliczenia semestru:

 • 10.01 - decyzja – skierowanie na powtarzanie semestru

11. Skreślenie z listy studentów (rezygnacja studenta):

 • 11.01 - decyzja o skreśleniu z listy studentów

12. Reaktywacja:

 • 12.01 - decyzja o wznowieniu studiów

 • 12.02 - wznowienie studiów bez obowiązku uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów objętych planem studiów ostatniego semestru oraz uzupełnienia różnic programowych

13. Urlopy:

 • 13.01 - decyzja – udzielenie urlopu krótkoterminowego

 • 13.02 - decyzja – udzielenie urlopu długoterminowego

14. Praca i egzamin dyplomowy:

 • 14.01 - decyzja – wyznaczenie nowego terminu złożenia pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej)

 • 14.02 - decyzja – wyznaczenie nowego promotora pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej)

15. Duplikat:

 • 15.01 - decyzja – zgoda na wydanie duplikatu dokumentu