Podwyżki wynagrodzeń 2013-2015

Protokół z zebrania przedstawicieli związków zawodowych z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie podwyżek wynagrodzeń

Stanowisko ZNP AWF Katowice w sprawie zwiekszenia wynagrodzeń 2013-2015

Propozycja J. M. Rektora - podwyżki 2015, rozliczenie dodatkowej dotacji 2015


Koleżanki i Koledzy,

W dniu dzisiejszym, tj. 26 maja 2015 r., odbyło się posiedzenie Zarządu ZNP AWF Katowice. Zarząd wypracował stanowisko, dotyczace skutków przechodzących trzyeatpowej podwyżki wynagrodzeń 2013-2015. Stanowisko to, po konsultacjach miedzyzwiązkowych, zostanie przedstawione na spotkaniu z Władzami Uczelni w dniu 9 czerwca 2015 r. o godz. 13 w Sali Senatu. O terminie spotkania Jego Magnificencja Rektor poinformował dziś pisemnie związki zawodowe.

W bieżącym lub przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie w sprawie podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2015 r.

Agnieszka Ardeńska

Wiceprezez ZNP AWF Katowice


 

We wtorek 26 maja br. o godz. 10 odbędzie się posiedzenie Zarządu ZNP AWF Katowice. Tematem posiedzenia będą:

  1. regulacja wynagrodzeń 2013-2015, w tym wypracowanie stanowiska ZNP AWF Katowice dotyczącego skutków przechodzących podwyżek,
  2. ustalenia stanowiska w sprawie dofinansowań na 2015 rok z ZFŚS,
  3. współpraca z pozostałymi związkami zawodowymi, działającymi w Naszej Uczelni, w tym nowoutworzonym Międzyuczelnianym Związkiem Zawodowym Pracowników Nauki.

Agnieszka Ardeńska, Wiceprezes Zarządu

22 maja 2015 r.


Szanowni Państwo,

We czwartek 4 lipca 2013 roku w Ministerstwiw Szkolnictwa Wyższego i Nauko doszło do spotkania przedstawicieli RSWiN ZNP z p. Minister Barbarą Kudrycką. W efekcie tego spotkania w sobotę otrzymaliśmy notatkę podsumowującą. Nasze oczekiwania po tym spotkaniu były dużo większe niż to co zostało tam ustalone - bo w zasadzie konkretnych ustaleń i decyzji jest brak.

W poniedziałek po powrocie JM Rektora z urlopu doszło do spotkania przedstawicieli związków zawodowych z władzami Uczelni celem ustalenia ostatecznych zasad podziału środków na tzw. okresowy wzrost wynagrodzeń. Rektor kategorycznie przedstawił konieczność realizacji wzrostu wynagrodzeń w formie okresowej tj. do końca roku 2013 podkreślając, iż jest to jedyna bezpieczna forma rozdziału środków na poprawę wynagrodzeń. Rektor utrzymał swoją decyzję dotyczącą możliwości przedłużenia wypłat okresowych do czasu otrzymania decyzji ministerstwa o wysokości dotacji na kolejny rok 2014. Wspólne ustalenia doprowadziły również do decyzji Rektora o wpisaniu podwyżek okresowych do podstawy wynagrodzenia w momencie zagwarantowania przez ministerstwo wliczenia kwoty otrzymanej na wzrost wynagrodzeń do dotacji na rok 2014. Przychylił się również do naszej propozycji podziału kwoty przypadającej na jeden etat, na część stałą oraz uznaniową.

 

Po oficjalej części spotkania z władzami udaliśmy się na spotkania z naszymi zarządami w celu ustalenia decyzji dotyczącej podpisania porozumienia w powyższej formie. Decyzją zarządów obu organizacji związkowych zdecydowaliśmy się na podpisanie porozumienia. Ma to nastąpić we wtorek 9 lipca, przed planowanym na ten dzień posiedzeniem senatu AWF Katowice. Liczymy na szybką reakcję służb księgowych oraz kierowników jednostek Uczelni, tak aby jeszcze przed pełnym sezonem urlopowym można było rozdysponować środki na wzrot wynagrodzeń.

Szanowni Państwo, mamy świadomość, że wiele osób liczyło na inne rozstrzygnięcia, niektórzy będą może zawiedzeni naszą decyzją, ale my sami nie jesteśmy z niej dumni. Mamy jedynie nadzieję, że sytuacja na Uczelni oraz w kraju rozwinie się w dobrym kierunku co pozwoli na stałe wprowadzenie okrersowych podwyżek do podstawy wynagrodzenia.. 

Wydaje mi się, że jeżeli ktoś z Państwa zapyta każdego nas, biorących udział w negocjajcjach, czy taka forma porozumienia jest dobra czy nie? - na dzień dzisiejszy nie otrzyma jedoznacznej odpowiedzi. Na rzetelną ocenę działań naszych i władz Uczelni trzeba będzie poczekać kilka lat, może dwa lub trzy. 

Prosimy Państwa o wasze opinie drogą mailową na adres: znp@awf.katowice.pl 

                                                                                                                          Informację sporządził:

                                                                                                                           dr Bartłomiej Szade

 

Związki zawodowe w dniu 4 lipca 2013 r. przekazały pracodawcy własny projekt porozumienia dotyczącego zwiększenia wynagrodzeń, zamieszczony poniżej.

Propozycja związków zawodowych - pismo przewodnie    projekt porozumienia   

Dla porównania w skrócie:

- propozycja pracodawcy - całkowita uznaniowość, oznaczjąca, że niektórzy nie dostaną nic, średnia podwyżka wynagrodzenia zasadniczego tylko w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. dla tych którzy coś dostaną - 286 zł nauczyciele akademiccy, 219 zł pracownicy niebędący nauczycielami;

- propozycja związków zawodowych - dostają wszyscy uprawnieni, średnia podwyżka wynagrodzenia zasadniczego od 1 stycznia 2013 r. na czas nieokreślony, czyli ze skutkiem przechodzącym na następne lata - 377,12 zł nauczyciele akademiccy, 288,81 zł pracownicy niebędący nauczycielami, częsć uznaniowa 30% średniej dla nauczycieli i 20% średniej  dla niebędących pod warunkiem szczegółowego uzasadnienie przez kierownika zastosowania uznaniowości.

                                                                                                                             Katowice, 4 lipca 2013 r.

W poniedziałek 17 czerwca odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli związków zawodowych, w składzie siedmioosobowym, z władzami uczelni, rektorem, kanclerzem i kwestor, dotyczące podwyżek. Obecny był również dyrektor biura rektora i kierownik działu spraw pracowniczych. Rektor, pomimo przeciwnego stanowiska kanclerza, przyjął do wiadomości konieczność podpisania porozumienia ze związkami zawodowymi. Skłaniał sie również do podwyżek wynagrodzeń do kwietnia 2014 r. i podpisania zobowiązania do przekształcenia ich na czas nieokreślony, jeżeli w przyszłym roku ministerstwo zapewni środki z dotacji - decyzja ministra powinna być znana w kwietniu 2014. Spotkanie zakończyło się ustaleniem, iż związki zawodowe otrzymają projekt porozumienia, a następne spotkanie negocjacyjne odbędzie sie 8 lipca br. po powrocie rektora z urlopu. W dniu 24 czerwca, tj. wczoraj, związki zawodowe otrzymały projekt porozumienia, niestety brak w nim zapisów dotyczących kwietnia 2014 i zobowiązania do przedłużenia podwyżek na czas nieokreślony. Przedstawiciele zarządów związków ustalą niebawem dalszą drogę postępowania.

Serdecznie dziekujemy Państwu za podpisy na zebraniu 12 czerwca oraz słowa poparcia, z którymi ciągle się spotykamy. Tylko działając (........) zdanie usunięte, przychylając się do prośby władz Akademii

                                                                                                                           Katowice, 25 czerwca 2013 r.

W poniedziałek 3 czerwca 2013 r. rozpoczęły się negocjacje związków zawodowych z rektorem, dotyczące wzrostu wynagrodzeń. Związki zawodowe dążą do wynegocjowania zwiększenia wynagrodzeń, mającego charakter antyinflacyjny, przechodzący na przyszły rok, czyli zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych od dnia 1 stycznia 2013 r. na czas nieokreślony. Rektor zaproponował podwyżki o charakterze okresowym, tj. tylko w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. uznaniowo, co oznaczałoby, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. stan wynagrodzeń zasadniczych wróciłby do wysokości z 31 grudnia 2012 r. Związki zawodowe nie wyrażają na to zgody.  Drugie spotkanie z rektorem odbyło się w piątek 7 czerwca. Propozycja rektora: 30-40% kwoty do wynagrodzenia zasadniczego na czas nieokreślony, czyli ze skutkiem antyinflacyjnym, 60-70% uznaniowo do końca grudnia 2013 r. Związki zawodowe nie wyraziły na to zgody. Negocjacje trwają. Ustalony został termin następngo spotkania z rektorem na poniedziałek 17 czerwca.  Rektor wyraził również zgodę na

spotkanie związków zawodowych z pracownikami w środę 12 czerwca br. o godz. 12 w auli w budynku głównym.

Podobne problemy mają też pracownicy innych uczelni w Polsce. Uniwersytet Śląski podpisał już porozumienie ze związkami zawodowymi, na mocy którego 100% środków przeznacza sie na wzrost wynagrodzenia zasadniczego ze skutkiem przechodzącym, z podziałem 75% automatycznie dla wszystkich, a 25% ocennie (uznaniowo).

ZNP Pracowników AWF Katowice działa wspólnie z NSZZ "Solidarność", zgodnie z wytycznymi Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność".

Informacja o środkach na podwyżki wynagrodzeń

Oświadczenie wspólne ZNP i Solidarności

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego